Regulamin ramowy konkursów organizowanych na profilu https://www.facebook.com/mamajakty

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursów (zwanego dalej Konkursami) jest właściciel serwisu MamajakTy.pl, firma Arial-Media z siedzibą w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej 49M  (nazywana dalej Organizatorem), NIP 5010012993.

2. Niniejszy regulamin jest ramowym regulaminem konkursów organizowanych na profilu FB www.facebook.com/mamajakty (nazywany dalej Regulaminem).

3. Konkursy przeprowadzane są przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie https://mamajakty.pl/regulamin-ramowy-konkursow-organizowanych-na-profilu-https-www-facebook-com-mamajakty/ Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, bez informowania o nich, z zastrzeżeniem, że regulamin nie będzie zmieniany podczas trwania edycji konkursu.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 k.c i art.921 k.c.

5. Organizator informuję, że organizowane przez niego konkursy w ramach niniejszego regulaminu nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane i administrowane przez portalem FB. FB jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez FB, a dane podawane przez uczestników konkursu są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie FB. Jednocześnie FB nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób biorących udział w konkursie i z takiej odpowiedzialności jest zwolniony.

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Konkursy odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Każdy konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z zapowiedzią znajdującą się w informacji dotyczącej konkretnego konkursu opublikowanej na stronie MamajakTy.pl oraz/lub www.facebook.com/mamajakty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia konkursu. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie MamajakTy.pl

3. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.

4.Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników serwisu Facebook. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają aktywne konto w ramach serwisu Facebook i zalogują się na nie. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby korzystające z fikcyjnego konta w serwisie Facebook.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce zamieszkania na terenie Polski.

6. W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

7. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie w/w wymogów oraz dokonanie zgłoszenia w okresie trwania konkursu w sposób wskazany w instrukcji zamieszczonej w poście konkursowym.

9. Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że: zapoznał się i akceptuje Regulamin, akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych, ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie, udziela licencji na zasadach opisanych w Regulaminie.

10.Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:

a. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,

b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,

c. zawiera przekazy reklamowe,

d. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową,

e. zawiera wirusy,

f. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

11. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy

12. Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego konta w ramach serwisu Facebook. Do Konkursu można dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego konta w ramach serwisu Facebook stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

13. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z Konkursu.

14. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

15. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia.

§3

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy

c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;

d. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e. wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.

2. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a. – f. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a. – f.

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 lit. a. – f. obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. a. – f. do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania nagrody w Konkursie.

5. Uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu wydania nagrody, w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych ust. 1 lit. a. – f. polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru nagrodzonych uczestników Konkursu, z którymi zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

6. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora, uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej. Zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa o których mowa wyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.

§ 4

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników Konkursu, którzy najlepiej w ocenie Komisji wykonali Pracę Konkursową.

2. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków będzie należało między innymi wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzygniecie reklamacji.

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadania i/lub udzielenie odpowiedzi na znajdujące się w poście konkursowym pytanie.

4. Odpowiedzi na pytanie można udzielać w terminie wskazanym w poście i/lub wpisie.

5.Wśród osób, które wykonają zadanie i/lub odpowiedzą na pytanie zostanie wybrany zwycięzca.

6. Zwycięzcy otrzymają nagrodę przewidzianą w Konkursie, która to nagroda będzie każdorazowo opisana w poście dotyczącym konkretnego konkursu

7. Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w serwisie MamajakTy.pl lub na www.facebook.com/mamajakty.

8. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.

9. W uzasadnionych przypadkach nagroda może nie zostać przyznana.

10. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.

11. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.

 12. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

13. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.

14. Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty

ogłoszenia wyników. W przypadku jej braku nagroda nie zostanie przyznana.

§ 5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO).

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja Konkursu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.

4. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa.

5. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W przypadku naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz inne podmioty, z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie MamajakTy.pl

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.