Warszawa: Strefa artystyczna ArtPark 2013

Wydarzenie kulturalne „ArtPark – strefa artystyczna” to cykl codziennych spotkań publiczności z kulturą i sztuką w parku znajdującym się w centrum miasta, w pobliżu placu Trzech Krzyży (Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego). To projekt letniej plene-rowej sceny Domu Kultury Śródmieście w Warsza-wie, który ma już swoją kilkuletnią tradycję.

0
101

Wydarzenie kulturalne „ArtPark – strefa artystyczna” to cykl codziennych spotkań publiczności z kulturą i sztuką w parku znajdującym się w centrum miasta, w pobliżu placu Trzech Krzyży (Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego). To projekt letniej plene-rowej sceny Domu Kultury Śródmieście w Warsza-wie, który ma już swoją kilkuletnią tradycję. To dla tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic, a także turystów, stały punkt na kulturalno-rozrywkowej mapie stolicy. ArtPark to liczne wydarzenia kultural-ne (koncerty, spektakle, zabawy taneczne przy mu-zyce na żywo, warsztaty, wystawy) zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. ArtPark to możliwość spo-tkania z artystami w urokliwym miejscu z niepowta-rzalnym klimatem, tworzonym przez uczestników tego wydarzenia.

Na scenie w ArtParku można zobaczyć zarówno to, co znane i lubiane, jak i nowe, wcześniej nieprezen-towane koncerty i spektakle. Przykładem niech będą dwie produkcje stworzone specjalnie do ArtParku – projekt „Profesjonalizm” Marcina Maseckiego (2010) – wydany później, w 2011, w formie płyty pod na-zwą „Chopin. Chopin. Chopin”, której współprodu-centem jest Dom Kultury Śródmieście oraz „Nasze miasto. Nowe Piosenki o Warszawie” (2012) – pio-senki skomponowane przez Ryszarda Szweca, wy-konywane przez Annę Ścigalską i Piotra Gogola.

ArtPark to przestrzeń, w której przenikają się różne formy sztuki, a publiczność ma szansę na bezpo-średni kontakt z artystą. Co roku przybywa wielbicie-li tego urokliwego miejsca.

Szósta już edycja festiwalu odbędzie się w dniach 17 sierpnia – 1 września 2013. Od poniedziałku do piątku zapraszamy do Porannej strefy artystycznej na warsztaty artystyczne i zajęcia ruchowe w godzi-nach 11.00–13.00. Od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00 odbywać się będą koncerty, spekta-kle, recitale; w niedziele o 11.00 spektakle i warszta-ty dla dzieci, a o 18.00 wieczory taneczne. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Tegoroczny ArtPark połączony został z „Dniami Śródmieścia” organizowanymi przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i DKŚ. Nowa formuła imprezy przewiduje prezentacje działających na terenie Śródmieścia instytucji kultury oraz organiza-cji pozarządowych aktywnych szczególnie w dziedzi-nie kultury, reprezentujących społeczności lokalne oraz działających w sferze społecznej. 31 sierpnia i 1 września park i scena będą oddane do ich dyspozycji.

PROGRAM

17 sierpnia 2013, sobota, 18.00

Sentido del Tango „Świat tanga”,

koncert, pokaz tanga

18 sierpnia 2013, niedziela, 11.00

PORANEK FAMILIJNY: Teatr Wielkie Koło im. Jacka Łabacza „Magiczna trupa Robinsona Bluesa”,

spektakl interaktywny oraz warsztaty artystyczne „Gry i zabawy teatralne”

18 sierpnia 2013, niedziela, 18.00

Do tańca gra… Zespół Roni Band, zabawa taneczna

19 sierpnia 2013, poniedziałek, 18.00

Krystyna Sulżycka „Echo miłości”,

koncert piosenek Anny German

20 sierpnia 2013, wtorek, 18.00

Maryna C. i Przyjaciele „Wiersze Cwietajewej”,

koncert muzyki alternatywnej

21 sierpnia 2013, środa, 18.00

Fortuna Quartet & Unique, koncert muzyki soul na-wiązującydo elektrycznych brzmień lat 80., groove, R&B, jazz

22 sierpnia 2013, czwartek, 18.00

Czerwony Tulipan „Pieśni o drodze”, koncert poezji śpiewanej, liryki i satyry

23 sierpnia 2013, piątek, 18.00

„Brasil vs Cuba, czyli wielka latynoska fiesta”, show taneczne, prowadzenie: Ed Szynszyl

24 sierpnia 2013, sobota, 18.00

Sanne Mieloo, Jakub Wocial, Łukasz Dziedzic „Bro-adway Street – The Show”, koncert musicalowy

25 sierpnia 2013, niedziela, 11.00

PORANEK FAMILIJNY: Walny Teatr „Dziadek”, spek-takl lalkowy oraz warsztaty artystyczne „Istnienie w dłoni”

25 sierpnia 2013, niedziela, 18.00

Do tańca gra… Zespół Cztery Kiery,

zabawa taneczna

26 sierpnia 2013, poniedziałek, 18.00

Szczęśliwa 60-tka „U grubego Joska”, spektakl, pio-senki starej Warszawy – folklor warszawski, przebo-je kabaretów międzywojennych oraz zabawa ta-neczna – do tańca zagrają muzycy ze „Szczęśliwej 60-tki”

27 sierpnia 2013, wtorek, 18.00

Triodeon „Mon Amour…”,

piosenki i opowieść o życiu Edith Piaf

28 sierpnia 2013, środa, 18.00

„Cybulski Show”, projekt muzyczno-kabaretowy

29 sierpnia 2013, czwartek, 18.00

Fabryka „Sierpień”, koncert poezji Kolumbów łączą-cy klasyczny rock oraz brzmienia elektroniczne

29 sierpnia 2013, czwartek, 19.30

„Przelot nad zdobytym miastem”, film dokumentalny (22’, 2011), realizacja: Andrzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyński

„Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupa-cji”, film dokumentalny (26’, 2012), realizacja: An-drzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyński, Ryszard Mą-czewski

30 sierpnia 2013, piątek, 18.00

Voice Band & Sonia Bohosiewicz

„W siódmym niebie”, koncert

31 sierpnia – 1 września 2013, Dni Śródmieścia 2013 „Wspólnie dla Śródmieścia”

organizatorzy: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dom Kultury Śródmieście

STREFA: ŚRÓDMIEŚCIE W DZIAŁANIU

sobota, niedziela, 10.00–16.00

warsztaty, akcje, zabawy dla dzieci, stoiska informa-cyjne, artystyczne, książki, mobilna biblioteka i wie-le, wiele więcej…

udział wezmą:

Bar Prasowy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śród-mieście m.st. Warszawy, Centrum Pomocy Społecz-nej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Ty-mowskiego, Fundacja Artbarbakan, Fundacja Atelier, Fundacja Kuroniówka, Fundacja Polsko-Ormiańska, Kawiarnia MiTo art café books, Księgarnia&kawia-rnia TARABUK, Młodzieżowy Dom Kultury „Mura-nów” im. C. K. Norwida, Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego, Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział Warszawa, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Rada Osiedla Koszyki, Rada Osiedla Krucza, Rada Osiedla Muranów, Re-dakcja pisma „Zupełnie inny świat”, Stowarzyszenie Biblioteka Otwarta, Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne „Amfora”, Stowarzyszenie Klub Japoń-ski, Stowarzyszenie – Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”, Stowarzyszenie „Most nad pustynią”, Sto-warzyszenie „Możesz więcej”, Stowarzyszenie Pisa-rzy Polskich Oddział Warszawa, Stowarzyszenie Pra-cownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka i Klub Varsovia, „Śródmieście Przyjazne Seniorom” – projekt Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Wydawnictwo VEDA

STREFA: ŚRÓDMIEŚCIE PREZENTUJE

występy sceniczne

sobota, 16.00–22.00; niedziela, 16.00–21.00

• Spektakl Fundacji Artystycznej ME/ST

„Wspólna Sztuka”

• Koncert Chóru „La Musica”

Domu Kultury Śródmieście

• Koncert Studia Piosenki Domu Kultury Śródmieście

Koncert zespołów hiphopowych

z Fundacji Studio Skit

• Prezentacje Młodzieżowego

• Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego

• Koncert Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”

• Koncert Warszawskiego Chóru Żeńskiego „Harfa”

• Koncert zespołów: Startover i Boomslave

oraz

STREFA RELAKSU

Szczegółowy harmonogram dostępny na: www.srodmiescie.art.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl, www.dks.art.pl

FINAŁ

1 września 2013, niedziela, 21.00

Teatr Akt „Płonące laski 4”, spektakl uliczny

WYSTAWY

17–31 sierpnia 2013

„Dalkia – ciepło o Warszawie”

wystawa pokonkursowa – ideą konkursu było poka-zanie w artystyczny sposób klimatycznych, przyja-znych, budzących pozytywne emocje i skojarzenia miejsc w Warszawie, przekazanie za pomocą foto-grafii ciepłych relacji między ludźmi oraz promocja postaw i zachowań proekologicznych. Organizator: Dalkia Warszawa, konkurs pod patronatem Prezy-dent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz por-talu www.digart.pl, organizowany w ramach pro-gramu „Partnerstwo dla Klimatu”

17–31 sierpnia 2013

„Życie. Praca. Bezpieczeństwo”

prezentacja najlepszych prac z konkursu fotograficz-nego zorganizowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2011 r. Organi-zatorzy: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-stwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) i Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

23–25 sierpnia 2013

„Namalować lepszą przyszłość”

wystawa prac wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

PORANNA STREFA

ARTYSTYCZNA

warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe

poniedziałki – piątki

11.00–13.00

FAMILIJNE ZABAWY Z PLASTYKĄ

◘ PODKŁADKI POD KUBEK Z KORALIKÓW

19 i 29 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Barbara Babilińska-Głódkowska,

Renata Bachowicz

◘ FORMY GIPSOWE

20 i 30 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Barbara Babilińska-Głódkowska,

Renata Bachowicz

◘ DECOUPAGE

21 i 22 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Maria Tymendorf

RAMKI NA FOTOGRAFIĘ Z WAKACJI

23 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Barbara Babilińska-Głódkowska,

Renata Bachowicz

◘ FILCOWANE CUDEŃKA

26 i 27 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Barbara Zielińska

◘ BROSZKI Z FILCU

28 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Barbara Babilińska-Głódkowska,

Renata Bachowicz

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY

TAŃCA TOWARZYSKIEGO

19–23 sierpnia 2013, 11.30–13.00

prowadzenie: Rafał Matysiak

TAI CHI – CHIŃSKIE ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

19–23, 26–30 sierpnia 2013, 11.00–12.30

prowadzenie: Magdalena Orzelska-Gołębiowska

WAKACYJNY PLENER MALARSKI

19–23, 26–30 sierpnia 2013, 11.00–13.00

prowadzenie: Anna Sołtysiak

LETNIE WARSZTATY TANECZNE

26–30 sierpnia 2013, 11.00–13.00

11.00–11.45 rozgrzewka pod chmurką

12.00–12.45 nauka choreografii do letnich piosenek

prowadzenie: Izabella Bork

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NA WWW.DKS.ART.PL

Subskrybuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments